Elévülés az új Ptk. tükrében

Mit jelent az elévülés?

Az elévülés azt jelenti, hogy bár a jogosultság a határidő letelte ellenére nem szűnik meg, de annak bírósági úton való érvényesíthetősége megszűnik. Ez annyit jelent, hogy a szolgáltatás bírósági úton kívül más módon – például írásbeli felszólítással - ugyan követelhető, és az elévülés ellenére teljesített szolgáltatást sem lehet visszakövetelni, ha azonban a kötelezett a teljesítésre önként nem hajlandó, a jogosult igényét bírósági úton nem tudja érvényesíteni.

A bíróság minden esetben vizsgálja az elévülést?

Azt a körülményt, hogy az érvényesíteni kívánt követelés esetleg már elévült, a bíróság – főszabály szerint - nem veszi hivatalból figyelembe, arra csak akkor van tekintettel, ha az eljárásban a kötelezett elévülési kifogást terjeszt elő. Ha észleli is a bíróság, hogy az elévülési idő eltelt, ezt a körülményt mindaddig figyelmen kívül hagyja, amíg arra a kötelezett nem hivatkozik.

Milyen hosszú az elévülési idő?

A követelések az esedékessé válásuktól számított öt év alatt évülnek el. Az új Ptk. szerint az öt éves elévülési időtől a felek a megállapodásaikban eltérhetnek; az elévülésre rövidebb, de akár hosszabb határidőt is kiköthetnek. Az elévülést kizáró megállapodás azonban semmis. Az általános elévülési idő mellett a törvény egyes követelésekre speciális elévülési határidőt szab.(például fuvarozási- és szállítási szerződésekből eredő igények elévülése egy év). A tulajdoni igények elévülését a törvény kizárja.

Az elévülés megszakítása

Az új Ptk. hatályba lépésével az elévülési szabályok legjelentősebb módosítását a megszakítás feltételeinek változása hozta. Az elévülés megszakítása azt jelenti, hogy bizonyos cselekmények vagy események megtörténtével az elévülési idő újra kezdődik. Amíg a korábbi szabályozás szerint elegendő volt a kötelezettet írásban felszólítani a teljesítésre ahhoz, hogy az elévülés megszakadjon, az új Ptk. – a hatályba lépését követően keletkezett (azaz 2014.03.15. utáni) követelések tekintetében - ehhez már perindítást és az eljárás végigvitelét (jogerős határozat meghozatalát) követeli meg.

Az elévülést megszakítja

Az elévülés nyugvása

Ha a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni követelését, akkor a menthető ok megszűnése után meghatározott ideig még akkor is bírósághoz fordulhat követelése kikényszerítése érdekében, ha az elévülési idő már eltelt vagy abból a törvény által biztosított időnél kevesebb lenne hátra. Erre figyelemmel az általánosan megszabott határidő az elévülési idő hosszától függően további egy év, vagy három hónap. Az új Ptk. szerint az igényérvényesítés akadályának megszűnése után megkezdődő egyéves vagy három hónapos határidő nyugvására már nincs lehetőség, azonban az elévülés megszakadhat, ami az egyéves vagy három hónapos idő újbóli megkezdését fogja eredményezni.
Amennyiben többet szeretne tudni az elévülésről készséggel nyújtunk Önnek átfogóbb és személyre szabott tanácsadást.

Vissza

új Ptk. elévülés