Az Ügyvezető felelősségének korlátozása

Felelősség korlátozása szerződéssel

Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságokra vonatkozó szabály megengedi az eltérést, és az új Ptk. lehetővé teszi a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség korlátozását, lehetőség van arra, hogy a felek – a társaság és az ügyvezető - az ügyvezető szerződésszegésért való felelősségét a törvénytől eltérően szabályozzák, pl. korlátozzák. Korlátozhatják a kártérítés mértékét (pl. csak bizonyos összeghatárig), vagy a felelősséget teljesen új alapra helyezik (pl. a korábbi Gt. rendelkezéseit rendelik alkalmazni). Változatlanul nem lehet azonban a szándékosan okozott, valamint az élet, a testi épség, valamint az egészségben okozott kárért való felelősséget kizárni.

Felmentvény

Felmentvény megadására már a Gt. hatálya alatt is volt lehetőség, az új Ptk. hatálybalépésével azonban feltehetően megnő ennek a jelentősége. A társaság legfőbb szerve az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezető kérésére az ügyvezető részére felmentvényt adhat. Korábban erre csak a társasági szerződés megfelelő rendelkezése esetén volt lehetőség. A felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető az előző üzleti évben megfelelően járt el. Felmentvény megadása esetén a társaság csak akkor léphet fel az ügyvezetővel szemben, ha igazolja, hogy a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények, adatok hiányosak vagy valótlanok voltak. Üzleti év közben távozó ügyvezető kérheti, hogy a társaság legfőbb szerve, a következő ülésén döntsön a felmentvény tárgyában.

Ügydöntő felügyelőbizottság

Az új Ptk. szerint minden gazdasági társaságban létrehozható ún. ügydöntő felügyelőbizottság. Ebben az esetben a társaság létesítő okirata előírhatja, hogy bizonyos kérdésekben az ügyvezetésnek be kell szerezni a felügyelőbizottság jóváhagyását. Amennyiben az adott ügyvezetői döntést a felügyelőbizottság jóváhagyja, a határozat végrehajtásából eredő károkért a határozatot megszavazó felügyelőbizottsági tagok és ügyvezetők egyetemlegesen felelnek. Amennyiben az ügyvezető a felügyelőbizottság negatív döntése ellenére végre kívánja hajtani a határozatot, jóváhagyás végett a taggyűléshez fordulhat.

Ügyvezetői tiltakozás

Amennyiben a társaságnak több ügyvezetője van, az egyik ügyvezető bármikor – akár utólag is - tiltakozhat a másik ügyvezető intézkedése ellen. Ebben az esetben az adott intézkedésről a társaság taggyűlése dönt. Ezáltal szintén korlátozható az ügyvezető felelőssége.

Egyszemélyes társaság

A korábbiak mellett az ügyvezető felelőssége ugyancsak korlátozott abban az esetben, ha őt az egyszemélyes táraság tagja utasítja az adott intézkedés végrehajtására. Egyéb esetekben – több személyes társaság esetén - az ügyvezető utasítása nem engedélyezett. Amennyiben többet szeretne tudni az ügyvezető felelősségéről és az új Polgári Törvénykönyvről, készséggel nyújtunk Önnek átfogóbb és személyre szabott tanácsadást.

Vissza

gazdasági társaságok új Ptk. vezető tisztségviselő